หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ ธ.ไทยพาณิชย์ สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND สู่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University

ม.อุบลฯ ลงนามความร่วมมือ ธ.ไทยพาณิชย์ สนองนโยบายรัฐ DIGITAL THAILAND สู่โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University
——————————–
เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ภายใต้ “โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University” ณ ชั้น 3 ห้อประชุมพิบูลมังสาหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับ นายกิตติพงศ์ เวชจันทรฉาย ผู้อำนวยการอาวุโส Corporate Banking 3 Client Coverage 3.5 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) มี นายวิษณุ ศรีเจริญ SVP, ผู้จัดการโครงการ Project Management Transformation Function Chief Digital Transformation Office และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวดี กงเพชร ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ลงนามเป็นพยานพร้อมกล่าวรายงานและวัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ เพื่อตอบสนองนโยบาย DIGITAL THAILAND ของรัฐบาลและแผนพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมหาวิทยาลัยและธนาคารจะร่วมมือซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริมการเรียนการสอน การบริหารจัดการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัย สะดวกรวดเร็ว และเป็นไปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น รองศาสตราจารย์ ดร.นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า สำหรับ โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็น Smart University จะเป็นการสร้างนิมิตใหม่แห่งการเรียนรู้ในยุค Digital 4.0 ที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ที่ตั้งไว้ และตอบโจทย์ซึ่งจะสร้างความพอใจสูงสุดให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร ตลอดจนผู้เข้าเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบายของรัฐที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สังคม 4.0 ดังนั้น ทางมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จึงได้ลงนามบันทึกข้อตกลงภายใต้กรอบความร่วมมือ 3 ด้าน ซึ่งประกอบด้วย ด้าน Smart University โดยทางธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนการจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อนำไปสู่การเป็น Smart University ตลอดจนการจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเรียนรู้และจัดกิจกรรมต่างๆ และในด้าน Cashless Society ซึ่งทางธนาคารเป็นผู้สนับสนุนจัดให้มีผลิตภัณฑ์ บริการ ตลอดจนการอำนวยความสะดวก เพื่อให้การชำระเงินภายในมหาวิทยาลัยเป็นไปในรูปแบบของ Cashless Society เช่น การให้บริการ “แม่มณี” เป็นต้น และสุดท้าย ด้าน Financial Services ทางธนาคารเป็นผู้ให้การสนับสนุนจัดให้มีบริการจัดการทางการเงินด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านบัญชีเงินฝาก ตลอดจนการรวบรวมข้อมูล รายการรับชำระเงินให้แก่มหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยในการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการด้านเงินฝาก หรือด้านสินเชื่อตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด.

ทิพย์วรรณ เวฬุวนาธร นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ม.อุบลฯ ภาพและข่าว

เสริม ศักดิ์สม ศุนย์ข่าว จ.อุบลราชธานี รายงาน

Related posts