หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล อธิการบดี นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อธิการบดี (รองศาสตราจารย์ธรรมรักษ์ ละอองนวล) นำคณะผู้บริหารลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กับ แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีกรอบประเด็นความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ดังนี้

๑) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของแขวงสาละวันผ่านกระบวนการให้การศึกษาและฝึกอบรม

 ๒)  การพัฒนาอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ของแขวงสาละวัน

 ๓) การพัฒนา ส่งเสริมและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาระหว่างแขวงสาละวัน และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

4) การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรของแขวงสาละวัน

 ๕) การส่งเสริม และให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาวะและสาธารณสุขชุมชน (Community health education and promotion) ให้กับหน่วยงานและประชาชนของแขวงสาละวัน

 ๖) การพัฒนาการท่องเที่ยวของแขวงสาละวันและเชื่อมต่อประเทศเวียดนามในลักษณะของ Community based tourism และ Pro-poor tourism โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนเพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ให้กับประชาชนของแขวงสาละวัน

การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เป็นครั้งแรกของแขวงสาละวันที่ทำความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาของประเทศไทย โดยการดำเนินการภายใต้ประเด็นความร่วมมือของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นการดำเนินการพัฒนาเชิงบูรณาการ (Integrated development) ภายใต้การดำเนินงานตามบทบาท พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีทั้งภายในและภายนอก ซึ่งการดำเนินการนี้เป็นการสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Basin) โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านกระบวนการทางการศึกษาและพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยังมุ่งหวังที่จะให้แขวงสาละวันเป็นพื้นที่การเรียนรู้ภาคปฏิบัติ (Social laboratory) ของคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้มีโอกาสทำงานและฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติจากสภาพการณ์และสถานการณ์จริงซึ่งเป็นการเรียนรู้ในลักษณะของ Work integrated learning และ/หรือ Project based learning เพื่อที่จะให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไป

เสริม ศักดิ์สม  รายงาน

Related posts