หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรีนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์

ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี อดีตรองนายกรัฐมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “การพัฒนาการเมืองไทยในเชิงสร้างสรรค์” โดยมี ดร.สุดาวรรณ สมใจ ผู้อำนวยการ หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และคณะนักศึกษาปริญญาเอก รุ่น 33 (กลุ่ม John Wick)นำโดย 1.นายธวัช ไทรราหู 2.นายอนันต์ นิลมานนท์, 3.นายษรัญพัฒน์ ทวิสิทธาพล, 4.นายอำนาจ ประสิทธิ์ดำรง, 5. น.ส.ศลิษา ชินสุข, 6.น.ส.ชลลดา ศรีสุวรรณ, 7.น.ส.จารุพรรณ ปรพลชัยนันท์, 8.นายชัชชัย รัตนภักดี, 9.น.ส.พรสวรรค์ มะทะโจทย์, 10.นายภารดา สวัสดีกรรณ์ ...ร่วมให้การต้อนรับและร่วมมอบของที่ระลึกในโอกาสที่ท่านให้เกียรติ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษฯ โดยมีท่านอาจารย์-นักศึกษาปริญญาเอก-นักศึกษาปริญญาโท
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา…ร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก  ณ อาคาร 31 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิตกรุงเทพฯ…ที่ผ่านมา

ข่าว สภท.รายงาน

Related posts