หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ การประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม.๙ ด้าน ณ.ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

การประชุม สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานด้าน กต.ตร.กทม.๙ ด้าน !! เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น.วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ.ห้องประชุมใหญ่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ได้มีวาระการประชุมสัมมนา ของ กต.ตร.กทม. และ คณะอนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙  โดยมี  – ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.และ – ท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.เป็นประธาน พร้อมทั้ง พญ.จีรทัศน์ พานิชอัตรา , กต.ตร.กทม.และ คณะ อนุ กต.ตร.บก.น.๑ – ๙  โดยเริ่มจาก @ บก.น.๑
– ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน) ด้านเศรษฐกิจ – ท่าน กิตติพงษ์ เตรัตนชัย ประธานที่ปรึกษา บก.น.๑
– ท่าน สุพจน์ พงศ์บุญคุ้มลาภ กต.ตร.กทม.ด้านเศรษฐกิจ – ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.๑ /ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
@ บก.น.๒ – นาย สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล กต.ตร.กทม.ด้านการพัฒนา – นาง สรัลรัศมิ์ เตชะจิระสิน ประธาน กต.ตร.บก.น.๒
@ บก.น.๓ – นาย วริน อิทธิโรจนกุล กต.ตร.กทม.ด้านการจราจรและอุบัติเหตุ – นาย ชาญยุทธ ฉัตรพิริยะพันธ์ ประธาน กต.ตร.บก.น.๓ @ บก.น.๔
– ดร.สกุลรัตน์ ทิพย์วรรณงาม กต.ตร.กทม.ด้านยาเสพติด – ดร.รัฐไกร เอกเพชร ประธาน กต.ตร.บก.น.๔ @ บก.น.๕ รศ.นพ.วีรศักดิ์ จรัสชัยศรี กต.ตร.กทม.ด้านธรรมาภิบาล – นาย ธนกฤต ประชัญคดี ประธาน กต.ตร.บก.น.๕ @ บก.น.๖ – นาย บุญชนะ เจริญผล กต.ตร.กทม.ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน – นาย เปี่ยมเดช ปินโฑละ ประธาน กต.ตร.บก.น.๖ @ บก.น.๗ – นาย พงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ กต.ตร.กทม.ด้านประชาสัมพันธ์ – นาย ประทีป ขวัญบุญ ประธาน กต.ตร.บก.น.๗
@ บก.น.๘  ดร.พรทิพย์ วงษ์เชิดขวัญ กต.ตร.กทม.ด้านสังคม – นาย อภิสิทธิ์ โลหะนาคะกุล ประธาน กต.ตร.บก.น.๘ @ บก.น.๙ – นาย โสภณ โพธิสบ กต.ตร.กทม.ด้านความมั่นคง – นาย วิจิตร รัตนศิริวิไล ประธาน กต.ตร.บก.น.๙ อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับ รอง ผบก.ในแต่ละ บก.น.โดยมี – ท่าน พ.ต.อ.มนต์ชัย ศรีประเสริฐ รอง ผบก.น.๑ – ท่าน พ.ต.อ.สราวุธ จินดาคำ รอง ผบก.น.๒ – ท่าน พ.ต.อ.กัญชล อินทรารม รอง ผบก.น.– ท่าน พ.ต.อ.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบก.น.๔ – ท่าน พ.ต.อ.ชนิน วชิรปาณีกูล รอง ผบก.น.๕ – ท่าน พ.ต.อ.ภพธร จิตต์หมั่น รอง ผบก.น.๖ – ท่าน พ.ต.อ.สุชาติ คล้ายจันทร์พงษ์ รอง ผบก.น.๗ – ท่าน พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ รอง ผบก.น.๘ – ท่าน พ.ต.อ.เฉลิมพรรษ์ เปาอินทร์ รอง ผบก.น.๙ และคณะ อนุ กต.ตร.เข้าร่วมในการสัมมนา โดยมีการกล่าวแนะนำและ รายงานผลงานของ กต.ตร.กทม.ทั้ง ๙ ด้านพร้อม Power point ในแต่ละด้าน อีกทั้ง ท่าน พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.,ท่าน พล.ต.ต.ชัยพร พานิชอัตรา รอง ผบช.น.ยังมีข้อซักถาม ,แสดงความคิดเห็น ,ข้อเสนอแนะ พร้อมกับมอบนโยบายในการปฏิบัตหน้าที่ของ กต.ตร.กทม.!!

ขอขอบคุณ
ท่าน ดร.พีรวัฒน์ สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.กทม.ภาคประชาชน พร้อมด้วย
ท่าน ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษา รอง ผบ.ตร./ประธาน กต.ตร.บก.น.1/ประธาน กต.ตร.สน.ชนะสงคราม
สนับสนุนการทำข่าวสาร

เกียรติ เด็บาง   รายงาน

Related posts