หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวีNAVAL ART GALLERY สัตหีบ

ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิดหอศิลป์ถิ่นนาวี NAVAL ART GALLERY สัตหีบ

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานเปิด “หอศิลป์ถิ่นนาวี Naval Art Gallery” ณ โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือและประธานกรรมการสวัสดิการโรงเรียนกองทัพเรือ ให้การต้อนรับ และมี ดร.สะถิระ เผือกประพันธ์ สส.เขต 8 ชลบุรี นายไพโรจน์ มาลากุล ณ อยุธยา นายกเทศมนตรีตำบลเขตรอุดมศักดิ์ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ แขกผู้มีเกียรติ คณะครู นักเรียน และสื่อมวลชนเข้าร่วมในกิจกรรม

จุดเริ่มต้นของการสร้างหอศิลป์ถิ่นนาวี มาจากความสำเร็จของการจัดกิจกรรมงานเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ที่จัดขึ้นเมื่อช่วงเดือนกันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างมาก และพบว่านักเรียนทุกระดับชั้นรวมถึงประชาชนให้ความสนใจ สะท้อนให้เห็นว่าศิลปะเป็นวิชาที่มีส่วนร่วมกับศาสตร์วิชาอื่น แต่แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนยังไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของนักเรียนชุมชนในพื้นที่สัตหีบ โรงเรียนสัตหีบ จึงจัดทำโครงการสร้างหอศิลป์ถิ่นนาวี โดยอาศัยความร่วมมือจากประชาชน หน่วยงานในพื้นที่ ทำการทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เมื่อวันที่ 27 ม.ค.62 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายของนักเรียนและคนในชุมชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างและให้ความสำคัญกับการศึกษา การเป็นห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ จัดสภาพแวดล้อมเพื่อเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะได้เต็มศักยภาพและโอกาสในการเผยแพร่ผลงานที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวาดภาพโครงการเพลินศิลป์ถิ่นนาวี ครั้งที่ 1 และผลงานของศิลปินแห่งชาติที่เป็นเกียรติสร้างสรรค์มอบไว้ให้กับชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ และหอศิลป์ถิ่นนาวี เพื่อส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและชุมชนต่อไป

ภาพข่าว สมนึก เชื้อสนุก 082-531-3717

Related posts