หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวจิรภัทร ตอเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร โครงการยกระดับ

ร้อยเอ็ดจัดการอบรมเกษตรกร เรื่องการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

วันที่ กรกฎาคม 2562 นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นางสาวจิรภัทร ตอเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จัดอบรมเกษตรกร เรื่อง การวิเคราะห์สารเคมีตกค้างและความปลอดภัยในสินค้าเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร โดยการอบรมในภาคเช้ามีวิทยากรจากสำนักงานสาธารสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และทีม mobile unit จากสำนักงานสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ นำโดยนายปริญญา กองกาย เภสัชกรชำนาญการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมทีมวิทยากร นายธีราวุฒิ กุลสุวรรณ ผู้ช่วยวิจัย นายอดิศักดิ์ สุขล้ำเลิศ จนท.บริหารจัดการข้อมูล น.ส.สิรินาถ สุมามาตย์ ผู้ช่วยวิจัย น.ส.อุไรวรรณ อันศิริ ผู้ช่วยวิจัย และนายวิรัตน์ ทิพโชติ เภสัชกรชำนายการ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นการถ่ายทอดความรู้เชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืช/ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในพืชผัก ผลไม้ ธัญพืช การฝึกปฏิบัติการตรวจสารเคมีตกค้างในพืชผัก การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยวิทยากรจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรร้อยเอ็ด เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการจัดการสารตกค้างในพืชผลเกษตรGAP หรือการเกษตรดีที่เหมาะสม และการฝึกปฏิบัติในการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างในพืชผัก เกษตรกรมีความตระหนักเรื่องความปลอดภัยในสินค้าเกษตร เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้บริโภค เกษตรกรผู้ปลูกพืชผักในอำเภอเมืองร้อยเอ็ด อำเภอจตุรพักตรพิมาน และอำเภอเมืองสรวง และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมการอบรม รวมทั้งสิ้น 25 ราย

วัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ / รายงาน

Related posts