หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562 ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเติบโตในกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ปี 2557 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562

ท่านเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ท่านเติบโตในกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ปี 2557 ขึ้นเป็นรองอธิบดีกรมการข้าวปี 2558-2561 เป็นรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2561 เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่านเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้มี ผลงานดีเด่นทั้งด้านวิชาการ การบริหาร โดย ได้รับรางวัลรายงานการศึกษาส่วนบุคคลดีเด่น หลักสูตร นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์(ก.พ.รุ่น74 ปี 2554)รางวัลศิษย์เก่าปฐพีวิทยาดีเด่น ประจำปี 2559  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รางวัลศิษย์เก่าแห่งความภาคภูมิใจมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2560 เป็นผู้ขับเคลื่อนงานกรมพัฒนาที่ดิน ให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ

รางวัลสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2559 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐหมวด 4รางวัลความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานขององค์กรและการจัดการองค์ความรู้ ปี 2561 ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2 รางวัลความเป็นเลิศด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ท่านเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นนักบริหารที่ได้รับรางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม   ปี 2561ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 3 ผลงาน ดังนี้

1.ระดับดีเด่น ชื่อผลงาน “ปลูกฮักท้องถิ่น หมอดินอินทรีย์ วิถียโสธร” 2.ระดับดี ชื่อผลงาน “โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์จังหวัดสตูล สร้างชุมชนคนสตูลเข้มแข็งและยั่งยืน” 3.ระดับชมเชย ชื่อผลงาน “แหล่งน้ำ สร้างดินสู่การพัฒนาที่ดินแบบมีส่วนร่วม”

ท่านเข้มแข็ง  ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นนักวิชาการเต็มรูปแบบ เป็นนักบริหารมืออาชีพ จะนำพารัฐนาวากรมส่งเสริมการเกษตร ด้วยวิสัยทัศน์:เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และรายได้ที่มั่นคง ดูแลเกษตรกรทุกพื้นที่ของประเทศไทย 77 จังหวัด 928 อำเภอ 7,435 ตำบล 75,032 หมู่บ้าน กรมส่งเสริมการเกษตร ดูแลเรื่องอาหาร ปากท้องประชาชน มีเกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ เกษตรอำเภอ กระจายอยู่ทุกพื้นที่ เป็นนักส่งเสริมมืออาชีพพร้อมเดินหน้าประเทศไทย

ตามคำขวัญ:ส่งเสริมการเกษตรอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันสถานการณ์ ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิ ค่านิยม:มุ่งมั่นบริการ ทีมงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำการเปลี่ยนแปลง

พันธกิจกรมส่งเสริมการเกษตร :ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้:ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด:ให้บริการทางการเกษตรและผลิตปัจจัยทางการเกษตรเพื่อสนับสนุนและจำหน่ายแก่เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง:ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

****วัชรินทร์ เขจรวงศ์/รายงาน

Related posts