‘หม่อมเต่า’ นำ ขรก.แรงงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ จ.ยโสธร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.ยโสธร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานแรงงาน เป็นประธานในพิธี เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันงดงามของไทย

 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้กระทรวงแรงงานนำผ้าพระกฐินถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

โดยมี หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปี 2562 ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและพระอารามหลวง ตลอดจนเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับวัดมหาธาตุ เป็นวัดพระอารามหลวง ปัจจุบันมีพระราชรัตนกวี เจ้าคณะจังหวัดยโสธร เป็นเจ้าอาวาส เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองยโสธรมาตั้งแต่ครั้งสร้างเมือง ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร ภายในพระอุโบสถวัดมีพระพุทธบุษยรัตน์ หรือพระแก้วหยดน้ำค้าง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสมัยเชียงแสน เป็นพระบูชาคู่บ้านคู่เมืองของยโสธร ที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้า ฯ พระราชทานให้พระสุนทรราชวงศาเจ้าเมืองยโสธรคนแรก

นอกจากนี้ ยังมีพระธาตุอานนท์ ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ที่สำคัญองค์หนึ่งในภาคอีสาน ได้รับอิทธิพลศิลปะการก่อสร้างจากลาว สร้างขึ้นในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาถึงต้นรัตนโกสินทร์ เจดีย์มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยม ภายในบรรจุอัฐิของพระอานนท์ ส่วนยอดคล้ายพระธาตุพนม ฐานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เบื้องบนสุดเป็นยอดฉัตร และมีธาตุเล็ก อีกองค์อยู่ด้านข้าง ซึ่งเป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของเจ้าพระยาวิชัยราชขัตติยวงศา (อดีตเจ้าเมืองสิงห์ท่า) และในวัดมหาธาตุยังมีหอไตร ที่สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2373

โดยพระครูหลักคำ (กุคำ) เจ้าอาวาสวัดมหาธาตุรูปที่ 3 ตัวอาคารหอไตร สร้างด้วยไม้ตั้งอยู่กลางสระน้ำ เป็นที่เก็บคัมภีร์ใบลาน พร้อมพระไตรปิฎก และตำราต่าง ๆ ซึ่งพระครูหลักคำเป็นผู้นำมาจากเมืองเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซุ้มประตูและบานประตูไม้สลักลวดลายเครือเถาลงรักปิดทองอย่างสวยงาม การตกแต่งฝาผนังมีลวดลาย ซึ่งเป็นลักษณะ ผสมแบบภาคกลางสันนิษฐานว่าหอไตรจะสร้างขึ้นประมาณสมัยรัชกาลที่ 4-5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ซึ่งในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงแรงงาน ประจำปีนี้ มีผู้ร่วมอนุโมทนาปัจจัย
เพื่อถวายพระภิกษุ สามเณร บำรุงพระอารามหลวง จำนวนทั้งสิ้น 2,035,995 บาท (สองล้านสามหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

Related posts