สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ปั้นคนโลจิสติกส์ ป้อนกำลังคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน ปั้นคนโลจิสติกส์ ป้อนกำลังคนคุณภาพสู่ตลาดแรงงาน

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ เชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน แก่นักศึกษาปริญญาตรีปีสุดท้าย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เตรียมพร้อมกำลังคนคุณภาพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รองรับความต้องการของตลาดแรงงานในพื้นที่

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ กล่าวถึงการเปิดการฝึกอบรมสาขาเทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) (Planning and management of freight transport by road : Fundamental level) ณ ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านโลจิสติกส์ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยกล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติได้ดำเนินการฝึกอบรมสาขาเทคนิคการวางแผนและบริหารงานขนส่งสินค้าทางถนน (ระดับพื้นฐาน) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จำนวน 37 คน ระยะเวลาการฝึกจำนวน 36 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2562

นางสาวสุขศรีฯ กล่าวต่อว่า การดำเนินการฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี บริษัท พีทีจี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไปรษณีย์ไทย ดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยการบูรณาการการใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ วิทยากร บุคลากร อาคารสถานที่ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนากำลังแรงงานในสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน รวมทั้งร่วมกันส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์ หรือสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการฝึกอบรมเพื่อเตรียมแรงงานใหม่ การฝึกอบรมเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานให้มีศักยภาพในการทำงานมากขึ้น

ทั้งนี้ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในสาขาดังกล่าว ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีสุดท้าย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่เศรษฐกิจการผลิตและบริการสมัยใหม่ที่ใช้ความรู้และทักษะการผลิตและบริการขั้นสูง และเพื่อเป็นการสร้างกำลังแรงงานรองรับการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาอาชีพด้านโลจิสติกส์หรือสาขาอาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้น

Related posts