‘หม่อมเต่า’ลงสุราษฎร์ฯ เปิดมหกรรมอาชีพ ส่งเสริมการมีงานทำประชาชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิด“มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้” จ.สุราษฏร์ธานี เตรียมความพร้อมกำลังแรงงานในอนาคต เพิ่มศักยภาพการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่

 

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมอาชีพกลุ่มจังหวัดภาคใต้”ณ สุราษฎร์ธานีฮอลล์ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวรายงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ภาคใต้เป็นภาคที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ที่จะขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เนื่องจากมีต้นทุนที่ดี

ทั้งด้านทำเลที่ตั้ง ที่สามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศในกลุ่มอาเซียนและกลุ่มเอเชียใต้ รวมทั้งมีต้นทุนทางเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ซึ่งรัฐบาลเล็งเห็นถึงศักยภาพดังกล่าว จึงได้กำหนดให้มีการพัฒนาภาคใต้ในรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้อย่างยั่งยืน (Southern Economic Corridor : SEC) ซึ่งจะเป็นต้นแบบของพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ของประเทศที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล มีความยั่งยืนของการพัฒนาในระยะยาว ผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัว นักท่องเที่ยว การลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น สามารถยกระดับเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสูงขึ้นเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับเอเชียใต้และ EEC ประชาชนมีส่วนร่วม มีโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความภาคภูมิใจในคุณค่าวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ กล่าวต่อว่า ด้วยศักยภาพของภาคใต้และทิศทางการพัฒนา SEC ของรัฐบาล ทำให้คาดการณ์ได้ว่า แนวโน้มรูปแบบการทำงาน การประกอบอาชีพของประชากรภาคใต้จะได้รับผลที่ดี โดยเฉพาะภาคบริการในธุรกิจการโรงแรมการท่องเที่ยวการเกษตรและอุตสาหกรรมที่มีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูง และการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นการจัดงานในวันนี้จึงเป็นการตอบโจทย์การเตรียมความพร้อมทั้งกำลังแรงงานในอนาคตและการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของประชาชนได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในการจัดงานเพื่อเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับงานและอาชีพของประชาชน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำความรู้ประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนเพื่อศึกษาต่อและประกอบอาชีพเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศตามวิสัยทัศน์ประเทศที่ว่า ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้สมัครงานกับสถานประกอบการโดยตรง มีสถานประกอบการ จำนวน 23 แห่ง ตำแหน่งงานว่าง 1,575 อัตรา การสาธิตและจำหน่ายสินค้า สร้างโอกาสในการได้พบกับนายจ้าง/ผู้ประกอบการ รวม 25 กลุ่ม โดยมีสถาบันการเงินคือธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย มาให้คำปรึกษาเรื่องแหล่งเงินทุน พร้อมทั้ง ฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระที่สนใจ จำนวน 20 อาชีพ การให้ความรู้จากเสวนา เรื่อง จุดประกายความสำเร็จทางอาชีพ โดยวิทยากรจาก 4 เหล่าทัพ และ อาชีพรุ่งมุ่งสู่โลกนวัตกรรม โดย ดร.สมพร เพชรสงค์ ประธานกรรมการการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และคณะจากหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี

รวมทั้ง การเปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการไปทำงานต่างประเทศ ผ่านโครงการฝึกงานขององค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น หรือ IM Japan โดยวิทยากรที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ และนำความรู้ประสบการณ์มาใช้ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยจนประสบความสำเร็จ การให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน และการแสดง เพลงพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จากวงมินิออเคสตร้าของนักเรียนโรงเรียนสารสาสน์วิเทศน์ สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

 

Related posts