สร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ🇹🇭💚

สร้างพลังเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงของประเทศ🇹🇭💚

 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มี.ค. 65 เวลา 10.00 น. พิธีเปิดหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28) มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 83 คน โดยมี พลเอกสันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร พสบ. รุ่นที่ 28 ณ ห้องประชุม 221 ชั้น 2 กองบัญชาการกองทัพบก
สำหรับการอบรมหลักสูตร พสบ. มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้ข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชนในระดับผู้บริหาร ได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทัศนคติและประสบการณ์ต่างๆ

2. สามารถประยุกต์การทำงานให้ประสานสอดคล้องได้อย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนให้เกิดสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต

ทั้งนี้ กรมกิจการพลเรือนทหารบก มีความมุ่งมั่นตั้งใจ ที่จะดำเนินการอบรมพัฒนาสัมพันธ์ ระดับผู้บริหารให้เป็นหลักสูตรที่หล่อหลอมข้าราชการทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน พนักงานรัฐวิสาหกิจและนักธุรกิจภาคเอกชน ในระดับผู้บริหารให้มีความรัก ความสามัคคี มีจิตสำนึกในสถาบันหลักของชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ เป็นพลังเครือข่ายของกองทัพบก ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการเสียสละและมีจิตอาสา พร้อมที่จะมีส่วนร่วมสนับสนุนและขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติให้สมกับคำขวัญกองทัพบก ที่ว่า “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน”

โดยมีชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกมอบหนังสือกิจกรรมและชีวประวัติการก่อตั้งและการดำเนินงานและกิจกรรมCSR
นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์(นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม)ตัวแทนหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบกรุ่นที่28(พสบ.ทบ.28)มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจัาอยู่รัชกาลที่9ซึ่งทำจากสแตนเลสSUS304หนา25มิลตัดด้วยเลเชอร์เพื่อเป็นที่ระลึกกรำลีกในพระมหากรุณาธิคุณมอบให้กรมกิจการพลเรือนทหารบก


#กองทัพบก
#กรมกิจการพลเรือนทหารบก
#สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม
#พสบ.ทบ.28

Related posts