รมว.สุชาติ มอบ ‘ปลัดแรงงาน’ เปิดปฐมนิเทศ “โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” ร่วมพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

รมว.สุชาติ มอบ ‘ปลัดแรงงาน’ เปิดปฐมนิเทศ “โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” ร่วมพัฒนาดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงาน

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานปฐมนิเทศ “โครงการการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ Wellness CNB” มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยโครงการดังกล่าวกระทรวงแรงงานได้บูรณาการร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลพนักงานอย่างครบมิติ โดยมี ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ บรรยายพิเศษ หัวข้อ “แนวคิด Wellness ครบวงจร” และ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุภระฤกษ์ ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช. Wellnessบรรยายหัวข้อ “ยุทธศาสตร์สร้างสุขสภาพที่ดีให้กับพนักงานยุคดิจิตอล” ณ ห้องประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


ปลัดกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้าฟื้นฟู พลิกโฉมตลาดแรงงานไทย หลังจากที่ต้องเผชิญวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด – 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา โดยได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนไว้ 5 ด้าน และนโยบายสำคัญ 7 ด้าน ซึ่งนโยบายสำคัญ คือการพัฒนา ปรับปรุง และส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานระบบสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยในการทำงานให้สอดคล้องกับสภาวะสังคม เศรษฐกิจ และรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้ นโยบายสำคัญอีกประการหนึ่งของการคุ้มครองแรงงาน คือ การพัฒนาทักษะแรงงานเป็นแรงงานคุณภาพ เตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดประเทศ และรองรับเศรษฐกิจใหม่ โดยกระทรวงแรงงานวางแผนที่จะยกระดับการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน และสร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง ผ่านโครงการต่างๆ จัดทำโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐ และเอกชนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

“กระทรวงแรงงานขอขอบคุณสถาบันการสร้างชาติและคณะนักศึกษา หลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติที่ริเริ่มโครงการที่ดีมีประโยชน์ และมีส่วนในการดูแลสุขสภาพของพี่น้องแรงงาน ให้สุขสภาพดีทั้งกายและใจ ซึ่งถือเป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบหลักของกระทรวงแรงงาน ที่สอดคล้องแผนงานและนโยบายของกระทรวงแรงงานที่ได้กำหนดเอาไว้แล้ว ซึ่งโครงการนี้จะช่วยส่งเสริมการดำเนินนโยบายสำคัญของกระทรวงแรงงานได้เป็นอย่างดี” นายบุญชอบ กล่าวในท้ายสุด

Related posts