หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ รับโล่รางวัล รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

หนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ รับโล่รางวัล รณรงค์วันตระหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

 

วันที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ห้องประชุม มูลนิธิออทิสติกไทยกรุงเทพมหานคร “นายชีวานนท์ พรรัตน์ธนิกกุล” นายกสมาคมสหพันธ์แรงงานคนพิการแห่งประเทศไทย และตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร และ ผู้อำนวยการข่าวหนังสือพิมพ์สยามโฟกัสไทม์ ตาม เข้ารับโล่รางวัล องค์กรที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จาก นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยได้รับเกียรติจาก “นายธนสุนทร สว่างสาลี” รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แทนมอบรางวัล ในการนี้ “นายชูศักดิ์ จันทยานนท์” นายกสมาคม สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีเกียรติทุกท่านที่กรุณาให้เกียรติ ร่วมงานวันรณรงค์วันจะหนักรู้ออทิสติกโลก ประจำปี 2565

ซึ่งนับเป็นปีที่ 18 ที่องค์การสหประชาชาติและประชาคมอาร์ทิสติกทั่วโลก ร่วมจัดงาน WORLD AUTISM AWARENEESS DAY (WAAD) ในวันนี้ ซึ่งสมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญคือ 1. เพื่อร่วมรณรงค์วันสมัครรู้ วันออทิสติกโลก ซึ่งองค์การสหประชาชาติเชิญชวนประเทศสมาชิกทั่วโลกร่วมจัดกิจกรรมพร้อมกัน ในวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี โดยในปี 2020 องค์การสหประชาชาติปีนี้กำหนด หัวข้อประเด็นรณรงค์ว่า “Inclusion in the Workplace Challenges and Opportunity in a Post-Pandemic World” หรือ “การเป็นส่วนร่วมของหน่วยงาน ความท้าทายและโอกาสในโลกหลังการแพร่ระบาด” ซึ่งองค์การสหประชาชาติมุ่งหมายให้ประเทศสมาชิกถึงการส่งเสริมให้บุคคลออทิสติกและคนพิการมีโอกาสในการทำงานในหน่วยงาน โดยถือเป็นส่วนร่วมของหน่วยงานแล้วว่าจะมีการประชุมประสาทในช่วงการแพร่ระบาด

โดยขอให้รัฐสมาชิก ใช้โอกาสนี้สร้างโลกที่เปิดกว้างและเข้าถึงได้มากขึ้นสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนทุกคนรวมถึงบุคคลออทิสติก และคนพิการด้วย และขอเชิญชวนให้ประเทศสมาชิกใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสโดยร่วมสร้างเศรษฐกิจโลกขึ้นมาใหม่จินตนาการถึงบรรยากาศหรือสถานที่ทำงานใหม่ที่สร้างความหลากหลายยอมรับความเท่าเทียมกันทบทวนระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของเราใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าบุคคลออทิสติกจะได้รับโอกาสที่หลากหลายและตระหนักถึงศักยภาพของตนเอง 2. เพื่อให้ผู้แทนชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกระดับจังหวัด บุคลากรในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา สาธารณสุข ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดความช่วยเหลือบุคคลออทิสติกในระดับชุมชนและนำประสบการณ์การเรียนรู้ร่วมกันในการส่งเสริมศักยภาพบุคคลออทิสติกและครอบครัวสู่การปฏิบัติ


การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดำเนินการ 3 วันโดยการประชุมแบบผสมผสานทั้งการประชุมพบกลุ่มและประชุมระบบ Virtual Meeting ผ่านระบบ TRUE VROOM และเพจ Autisticthai Foundation ซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยผู้ปกครอง ครู และอาสาสมัครจำนวน 1,000 คนในพื้นที่ทั่วประเทศ หัวข้อการสัมมนามีทั้งสถานการณ์ที่เกี่ยวกับบุคคลออทิสติกในระดับนานาชาติการพัฒนาการศึกษาในระบบนอกระบบเชื่อมต่อและเปลี่ยนทางสู่การทำงานความรู้ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

นโยบายด้านการส่งเสริมการทำงานรวมถึงนวัตกรรมใหม่การทำความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือสำรวจภาวะที่ความต้องการจำเป็นพิเศษ หรือ STS ที่กลุ่มบริษัททรู ร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในการคัดกรองความต้องการจำเป็นพิเศษและนำเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ บริษัททรูคอร์ปอเรชั่น จํากัด เครือเจริญโภคภัณฑ์ จํากัด สมาคมผู้ปกครองบุคคลออทิซึม (ไทย) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กระทรวงแรงงาน กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และ กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม เข้ารับโล่รางวัล ” องค์กรที่สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก” จาก “นายจุติ ไกรฤกษ์ “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการสนับสนุน สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับคนพิการ ต่อไป

Related posts