กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28

กิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล โดยหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28ร่วมกับ หน่วยทหารพัฒนา, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13, ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก, เทศบาลตำบลไทรน้อย และชุมชนคลองพระพิมล

 


วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:00 – 18:30 น.ณ ชุมชนคลองพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี
กองทัพบก โดย โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ภายใต้การนำของ พันเอก พิพัฒน์ จงวัฒนาไพศาล รองผู้บัญชาการ โรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก ร่วมกับ หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28), ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพบก (ชมรม พสบ.), ชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 13 (ชมรม พสบ.ทท.13), กองกิจการพลเรือน หน่วยทหารพัฒนา (กกร.นทพ.) ,ประธานรุ่น พสบ.28 นาย สกนธ์ นันท์ปิติพงศ์ นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์(นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม) เทศบาลตำบลไทรน้อยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด นนทบุรี (นางสาว อโรชา นันทมนตรี)มาเป็นประธานและ ผู้อำนวยการ โรงเรียนไทรน้อย, ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ และผู้นำชุมชนคลองพระพิมล ได้จัดกิจกรรมพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 08:00 – 18:30 น. ณ ชุมชนคลองพระพิมล อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี


คลองพระพิมลเป็นคลองที่มีความสำคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตรและการสัญจรทางน้ำ ด้านวัฒนธรรม
ที่มีเสน่ห์แห่งวิถีชีวิตคูคลอง และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการรักษาระบบนิเวศน์ของชุมชน 2 ฝั่งคลอง ซึ่งตลอดคลอง
มีความยาว 31.5 กิโลเมตร เชื่อมโยงอำเภอบางบัวทอง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และอำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยกำหนดแนวทางการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ (2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม (3) การพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน (4) การส่งเสริมการท่องเที่ยว
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารรุ่นที่ 28 (พสบ.28) ได้จัดกิจกรรม “พสบ.28 ร่วมใจพัฒนา คลองพระพิมล” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้


(1) มีการตรวจคัดกรองหาผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ตามมาตรการป้องกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้
(2) การบรรยายสรุปโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองพระพิมล โดยเทศบาลตำบลไทรน้อย
(3) การบรรยายสรุปภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยกองบัญชาการกองทัพไทย
(4) กิจกรรมเทน้ำยาจุลินทรีย์ การสาธิตการกำจัดน้ำเสีย เพื่อปรับความสมดุลรักษาสภาพน้ำคลองพระพิมล เป็นการอนุรักษ์แหล่งน้ำให้กลับมาสะอาดอย่างยั่งยืน เพื่อส่งต่อให้กับอนุชนและคนรุ่นหลังต่อไป
(5) กิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้
(6) กิจกรรมพัฒนาสองฝั่งคลอง มีการกำจัดวัชพืช
(7) กิจกรรมการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน ทั้งทางบกและทางน้ำ ที่อาศัยอยู่ภายในชุมชนและที่อยู่บริเวณสองฝั่งคลองพระพิมล


พสบ.28 สนับสนุน ถุงยังชีพ ให้ผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 40 ชุด , ถุงยังชีพ ให้ประชาชน จำนวน 500 แพค , น้ำดื่ม 500 แพค , อุปกรณ์กำจัดวัชพืช
​สำหรับการจัดกิจกรรม “พสบ.28 ร่วมใจพัฒนา คลองพระพิมล” ครั้งนี้ ก่อให้ทุกคนเกิดจิตสาธารณะ
มีความร่วมมือร่วมใจกัน สร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในพื้นที่ สามารถสร้างเครือข่ายจิตอาสาประชาสังคม เพื่อสนับสนุนงานกิจการพลเรือน ในการแก้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่ได้ รวมทั้งมุ่งบูรณาการความร่วมมือร่วมกัน
ของทุกภาคส่วน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่ และชุมชนตลอดสองฝั่งคลองพระพิมล ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ก่อให้เกิดความร่วมมือและสร้างความมั่นคงในชุมชนได้อย่างยั่งยืน และเป็นรูปธรรมต่อไป

Related posts