“พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28)”

“พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28)”

 


วันศุกร์ที่ 29 เม.ย. 65 ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28) ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ประเทศไทยจะอยู่อย่างไร ให้รอดในวิกฤติทั้งภายในและภายนอกประเทศ” 10.00 – 12.00 น. ณ หอประชุมเสนาปฏิพัทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีผู้ร่วมเสวนา ดังนี้
1. พันเอก เกียรติชัย โอภาโส รองผู้อำนวยการ ศูนย์พัฒนาหลักนิยม กรมยุทธศึกษาทหารบก
2. คุณชุติเดช ชยุติ Chief Finandal Officer KTC
3. ดร. นน อัครประเสริฐ ผู้เชี่ยวชาญส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโส กระทรวงดิจิทัล
4. ดร.พุฒิพงศ์ สุดหล้า
Founder/CEO
กลุ่มบริษัท Together

ในเวลา 13.00 น. เจ้ากรมกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก พลโท นิรันดร ศรีคชา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 28 (พสบ.28) โดยให้โอวาทและกล่าวแสดงความยินดีกับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมมอบประกาศนียบัตรสำเร็จการอบรม และมอบเข็ม “พสบ.” ให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งประกอบด้วย ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และภาคเอกชน

ในโอกาสนี้ การรับเข็ม “พสบ.” เป็นเครื่องหมายย้ำเตือนถึงบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิก “พสบ.” ซึ่ง พสบ. รุ่นที่ 28 จะเข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ร่วมกับ กองทัพบกต่อไปในอนาคต

หลังจบพิธีการปิดการอบรม พสบ. ผู้เข้ารับการอบรม ได้จัดพิธีอำลา ครู อาจารย์ ของโรงเรียนกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก โดยสมาชิก พสบ. รุ่นที่ 28 ร่วมร้องเพลงอำลา และมอบดอกกุหลาบให้คณะครูอาจารย์ แสดงถึงความรัก ความสามัคคี ความผูกพันต่อครูอาจารย์ ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมฯ

ข้อมูลข่าว:สมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

Related posts