“พม.” ร่วม “สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิต” จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย ประชุมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายการเชื่อมโยงการทำงานช่วงสถานการณ์ การเกิดโรคระบาด และประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 พร้อมมอบโล่รางวัลเพื่อแสดงว่า บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) เป็นรายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบาก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 ที่ห้องประชุมชลพฤษ์ รีสอร์ท ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ได้รับเกียรติจาก ท่านณฐอร อินทร์ดีศรี ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกระทรวงการพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิด ประชุมเชิงปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพองค์กรเครือข่ายและการเชื่อมโยงการทำงานช่วงสถานการณ์การเกิดโรคระบาด และการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564


ในการนี้ นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สมาคมฯ ได้รับงบสนับสนุนจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมศักยภาพองค์กรภาคีเครือข่าย เพื่อจัดทำแผนขับเคลื่อนงานของสมาคมรวมทั้งเครือข่ายภาคและชมรมตะวันทอแสงปี 2566 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและกำหนดทิศทางการดำเนินงาน ให้เกิดการเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ รวมถึงการอบรมความรู้เรื่องการป้องกันและการดูแลตนเอง เมื่อเกิดโรคระบาดและภัยพิบัติต่างๆ


นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 19 ประจำปี 2564 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีอุปการคุณต่อคนพิการ สมาคมและสังคม รวมทั้งคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดี โดยได้มีการมอบโล่รางวัล รายการสื่อดีเด่นที่ช่วยเหลือสังคมในภาวะยากลำบาก ให้กับ บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งการจัดงานในวันนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมงานจาก 77 จังหวัด แกนนำชมรมเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆ 140 ชมรม และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น พมจ.นครนายก สนง.สวส.สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดพิษณุโลก สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีหญิง จังหวัดปทุมธานี สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดบูธนิทรรศการ รวมจำนวน 465 คน

 

Related posts