รัฐมนตรี วราวุธ ร่วมลงนามข้อตกลงลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ สวิสเซอร์แลนด์

“วราวุธ” รมว.ทส. เยือนสวิตเซอร์แลนด์ พร้อมกับกลุ่มนักธุรกิจ อาทิ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่มบริสุทธิ์พลังงานบริสุทธิ์ ร่วมลงนามข้อตกลงมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ประเทศไทย กับนางซีมอเน็ตตา ซอมมารูกา (Mrs. Simonetta Sommaruga) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อมคมนาคม พลังงานและสารสนเทศ สมาพันธรัฐสวิส หรือ สวิตเซอร์แลนด์

โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดทส. นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจิตติพัฒน์ ทองประเสริฐ เอกอัครราชทูตไทยประจำสมาพันธรัฐสวิส และนายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผอ.องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และนักธุรกิจกลุ่มภาคเอกชน อาทิ นายสมโภชน์ อาหุนัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมพิธีลงนามดังกล่าว

ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงการดำเนินงานภายใต้ความตกลงปารีสระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส (Implementing Agreement to the Paris Agreement between the Kingdom of Thailand and the Swiss Confederation) ณ กรุงเบิร์น สมาพันธรัฐสวิส

ข้อตกลงครั้งนี้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยกับสมาพันธรัฐสวิส หรือ สวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินความร่วมมือภายใต้ข้อ 6 ของความตกลงปารีสโดยความสมัครใจ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายการมีส่วนร่วมที่ประเทศกำหนด (Nationally Determined Contribution: NDC) ถ่ายโอนผลการลดก๊าซเรือนกระจกระหว่างประเทศ

โดยความร่วมมือนี้นับเป็นส่วนเพิ่มเติมนอกเหนือจากมาตรการภายใน NDC ของประเทศ พร้อมนี้ภาคีทั้งสองฝ่ายต้องส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนประกันความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ การดำเนินงานภายใต้ข้อตกลงฯ จะช่วยให้ประเทศไทยเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานจากโครงการ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดและขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุ NDC ของไทย การมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net zero GHG emission)

นายวราวุธ ศิลปอาชา (รมว.ทส.) กล่าวถ้อยแถลงแสดงความมุ่งมั่นและความยินดีที่ทั้งสองประเทศพัฒนาความร่วมมือและความพยายาม นับแต่การลงนามในแถลงการณ์ร่วม ระหว่างสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของราชอาณาจักรไทยกับกรมสิ่งแวดล้อมของสมาพันธรัฐสวิส ในความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ วาระครบรอบ 90 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสมาพันธรัฐสวิส เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่แสดงออกถึงความตั้งใจอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก

อีกทั้งคาดว่าประเทศไทยจะสามารถถ่ายโอนคาร์บอนเครดิตจากโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าเป็นประเทศแรกของโลก ซึ่งข้อตกลงฯในวันนี้เป็นการขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของทั้งสองประเทศไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและภาคส่วนอื่นเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

Related posts