นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565

นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม จัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2565

องค์การสหประชาชาติได้ประกาศให้ปี พ.ศ. 2528 เป็นปีเยาวชนสากล และประเทศไทย โดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2528 ได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็น “วันเยาวชนแห่งชาติ” เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์สองพระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) ซึ่งทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในขณะที่ทรงพระเยาว์

จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์ และควรแสดงความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ ดังเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ (สยช.) จึงได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบให้มีการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้น เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2528 และได้จัดให้มีการมอบรางวัลเยาวชนแห่งชาติดีเด่น ให้กับเยาวชนที่มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของเด็กไทยอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีตั้งแต่นั้นมา

ในปีนี้ ทางสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม โดยนายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของเด็กไทย ซึ่งเป็นอนาคตของชาติ จะเป็นกำลังสำคัญที่จะสืบสาน สืบทอดคุณธรรม จริยธรรม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทย พร้อมที่จะพัฒนาบ้านเมืองไทยของเราให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป จึงได้ริเริ่มการจัดงานมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับกลุ่มเด็กเล็ก โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะที่สำคัญไว้ดังนี้.-


1.เป็นเด็กไทย ที่มีอายุระหว่าง 6 – 12 ปี
2.มีสายใยผูกพันกับสมาชิกในครอบครัว ภาคภูมิใจในความเป็นไทย
3.มีผลการเรียนดี สุภาพ และมีความประพฤติเรียบร้อย
4.มีสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีวุฒิภาวะทางอารมณ์เหมาะสมตามวัย
5.มีจริยธรรม คุณธรรม และมีความรับผิดชอบต่อตัวเอง และต่อสังคมโดยสมควรตามวัย
6.มีความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญของชาติในวาระและโอกาสต่าง ๆ โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาช่วยงานสังคมอย่างเหมาะสมตามวัยอย่างสม่ำเสมอ

และในปีนี้ ทางสมาคมฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมอบรางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ “ยุวชนไทยต้นแบบดีเด่น” ให้แก่ เด็กชายแดนไทย จงวัฒนาไพศาล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ ดร.รัตนาภรณ์ มูรี่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นเกียรติประวัติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เด็กไทยทั้งประเทศสืบไป

Related posts