ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน มอบเกียรติบัตร พ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565

วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันพ่อแห่งชาติ ซึ่งถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของชาติไทย เนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็น “พ่อ” ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตากรุณาอย่างหาที่เปรียบมิได้ และเนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2565 ดังกล่าวนี้

ศูนย์การศึกษาทวิภาคีเครือไทย-เทค ร่วมกับสมาคมคนของแผ่นดิน จึงได้จัดให้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นพ่อตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่อง ให้แก่คุณพ่อผู้ที่มีความเสียสละ อุทิศตน ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ หลากหลายสาขา โดยมี ดร. พิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้


1. พันเอก พิพัฒน์จงวัฒนาไพศาล รองผู้อำนวยการสำนักกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหารบก

2. นายธวัชชัย กิตติรัตนวิวัฒน์ นายกสมาคมสื่อมวลชนเพื่อสังคม

3. พันตำรวจโท สมบัติ ญาติตะคุ

4. นาย กิตติพงษ์ จันทรคลาพฤติ

5. นายสมหวัง โสด้วง

6. นายสุวรรณ วีระกาญจนพงษ์

7. นายจตุพล นันทวงศ์

8. นายจิตรวีร์ สมศรี

Related posts