กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งเสริมไทยเป็นเมืองหลวงด้าน Wellness ของโลก

กระทรวงแรงงาน ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ พัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตแรงงาน ส่งเสริมไทยเป็นเมืองหลวงด้าน Wellness ของโลก

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ ระหว่างกระทรวงแรงงานกับสถาบันการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยกล่าวว่า กระทรวงแรงงาน มีความยินดีให้การสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานความร่วมมือกับสถาบันการสร้างชาติในกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ Wellness CNB ซึ่งจะช่วยให้แรงงานในสถานประกอบการต่างๆ เกิดสวัสดิภาพที่ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานให้มีสุขสภาพ ทั้งร่างกาย จิตใจ รวมทั้งเศรษฐกิจ สังคม

และพร้อมสนับสนุนด้านความรู้ วิชาการ และการประสานความร่วมมือไปยังสถานประกอบการต่างๆ ในการดูแลให้ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ Wellness CNB ที่สถาบันการสร้างชาติจัดขึ้น อีกทั้งเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงกับสถาบันการสร้างชาติ ในโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติในวันนี้ จะเกิดผลที่เป็นรูปธรรมผ่านการหารือในรายละเอียดของกิจกรรมที่จะทำร่วมกันต่อไป ในส่วนของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม และสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

การสร้าง Wellness ให้เกิดขึ้นในแรงงานไทยจะช่วยสนับสนุนสิ่งที่กระทรวงแรงงานได้ให้ความสำคัญมาตลอด และจะสนับสนุนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีมีคุณภาพให้กับแรงงานต่อไปในอนาคต โครงการนี้จะมีส่วนสำคัญยิ่งต่อการพัฒนามาตรฐานการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานทุกคน และช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวงด้าน Wellness ของโลกได้อย่างแท้จริง นายบุญชอบฯ กล่าวในท้ายที่สุด

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า การร่วมมือการลงนามในวันนี้ สถาบันการสร้างชาติ ได้ร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติของสถาบันการสร้างชาติ จะร่วมพัฒนาส่งเสริมการต่อยอดสร้างองค์กรต้นแบบที่มีสุขสภาพที่ดี สร้างเครือข่ายกับองค์กรที่ร่วมโครงการ ขยายมุมมองการจัดการภายในองค์กร เพื่อสร้างสุขภาพที่ครบถ้วนและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในองค์กรเพื่อการพัฒนาสุขสภาพองค์กร

เพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) โดยสถาบันการสร้างชาติให้การสนับสนุนองค์ความรู้และชุดเครื่องมือการพัฒนาสุขสภาพของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานที่ได้เข้าร่วมโครงการ Wellness CNB “โครงการพัฒนาสุขสภาพองค์กรสู่องค์กรสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building)” เป็นโครงการแรกของประเทศไทยที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาสุขสภาพของพนักงานและการบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวม โดยบูรณาการทั้งปัจจัยภายในบุคคลและปัจจัยภายนอกเพื่อให้เกิดมุมมองในการดูแลอย่างครบมิติ

เมื่อทุกคนในองค์กรมีสุขสภาพที่ดี ส่วนสำคัญในการลดการเจ็บป่วย เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงาน เกิดความคิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน ตลอดคนความสัมพันธ์อันดีในที่ทำงาน ส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของประเทศต่อไป และเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงกับกระทรวงแรงงานในโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติในวันนี้ จะเป็นก้าวที่สำคัญในการผลักดันให้บุคลากรในประเทศให้มีสุขสภาพที่ดี และความร่วมมือที่มีต่อกันจะแน่นแฟ้น และขยายผลต่อไปในวงกว้างมากขึ้นเรื่อยๆ

ทั้งนี้ วัตถุประสงค์การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินโครงการพัฒนาสุขภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ เพื่อร่วมมือกันส่งเสริมให้สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ (Wellness Corporate Nation-Building : Wellness CNB) ได้รับการส่งเสริมให้เกิดการเพิ่มผลงาน (Performance) และผลิตภาพ (Productivity) ขององค์กร โดยการส่งเสริมให้เกิดสุขภาพ (Wellness) สำหรับบุคลากรในองค์กรอย่างเป็นระบบ ร่วมมือกันยกระดับสถานประกอบการในประเทศไทยให้เป็นต้นแบบแก่นานาอารยะประเทศ ในเรื่องของการเป็นองค์กรที่บุคลากรมีสุขสภาพที่ดีครบถ้วนทั้งมิติกาย ใจ จิต และมีบทบาทช่วยพัฒนาชุมชนและสังคม และส่งเสริมให้บุคลากรของกระทรวงแรงงานได้เรียนรู้พัฒนาในเรื่องของการดูแลสุขสภาพที่ดีเพื่อช่วยสร้างให้กำลังแรงงานของประเทศมีคุณภาพที่ดีร่วมสร้างชาติ

Related posts