“สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

“สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย” จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 น ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมโรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย กล่าวเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 20 ประจำปี 2565 โดยวาระสำคัญการประชุม ในการรับรองรายงานงบการเงินประจำปี วาระสำคัญสรุปผลการให้ความช่วยเหลือสมาชิกผู้ด้อยโอกาสทางสังคม การให้ความช่วยเหลือค่าเดินทางสำหรับคนพิการทางจิตไปพบแพทย์ และผลการดำเนินงานประจำปีที่ผ่านมา

อีกทั้งยังมีการประชุมใหญ่สามัญ เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานและการบริหารการจัดการสมาคมเสนอให้มีการเลือกตั้งของแต่ละภาคอย่างน้อยภาคละ 1 คนเพื่อให้ครอบคลุมทุกภาคยกเว้นในส่วนของเขตกรุงเทพมหานครให้มีผู้แทนมากกว่า 2 คนได้เพื่อสะดวกในการดำเนินงานของสมาคมหากผู้แทนภาคอื่นๆมีความพร้อมและมีความสามารถในที่ประชุมเห็นชอบอาจจะเสนอได้มากกว่า 2 คนแต่จำนวนคณะกรรมการบริหารรวมแล้วทั้งหมดต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมและคุณสมบัติของคณะกรรมการบริหารสมาคมทุกคนต้องถูกต้องตามระเบียบของสมาคมและกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 100 % ซึ่งรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่มีรายชื่อดังต่อไปนี้


1. นางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคม 2. นางจินดา ดีสุกใส (อุปนายกคนที่ 1) 3. นางสาวฐิติพร พริ้งเพลิด (อุปนายกคนที่ 2) 4. นางวันเพ็ญ นิภานันท์ เลขานุการ 5.นางฑิฆัมพร บุญศรี ผู้ช่วยเลขานุการ 6.นายอนันต์ ภู่นุช เหรัญญิก 7. นางสาวรุสนานี เจะเลาะ ผู้ช่วยเหรัญญิก 8. นายทศพร บินกาซัน ประชาสัมพันธ์ 9.นายวิสิทธิ์ จันทร์สิงห์ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 10.นางสาวอิงค์ณิชาพา จิณณพัศพงษา นายทะเบียน 11.นางสอางค์โฉม อึ้งสุวานิช ผู้ช่วยนายทะเบียน

12.นางสาววศินี ฤทธิ์ศรี ปฏิคม 13.นางสายทอง สิทธิ์เอี่ยมศักดิ์ ผู้ช่วยปฏิคม 14.นางปราณี ม่วงรอด กรรมการ 15.นางศุภมาศ บำรุงรัตน์ โดยคณะกรรมการบริหารชุดนี้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ดำเนิน กิจกรรมตามข้อบังคับของสมาคมฯ และพร้อมยินดีให้ความช่วยเหลือสมาชิกอย่างเต็มที่สุดความสามารถ ตามที่ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของสมาชิก และวัตถุประสงค์ของสมาคมอย่างเคร่งครัด

Related posts