หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562 ท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านเติบโตในกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2551 เป็นผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 ปี 2557 ขึ้นเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

มารู้จักท่านเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 1 ตุลาคม 2562 ท่านเข้มแข็ง  ยุ…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ หนองจอก ห่วงในประชาชนแนะวิธีป้องกัน PM2.5

หนองจอก ห่วงในประชาชนแนะวิธีป้องกัน PM2.5 นายวุฒิภัทร คำประกอบ ผู้อำนวยการเขตหนองจอก พร้อม…

Read More

หนังสือพิมพ์อินไซท์ผู้นำ ออนไลน์ นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการเขตยานนาวากำหนดทำความสะอาดพื้นที่

ยานนาวากำหนดทำความสะอาดพื้นที่ นายไสว ผลยา ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ…

Read More