ไทย สมายล์ กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญ Hob Card เพื่อตอบโจทย์คนเดินทาง ในงาน Job ExpoThailand 2023 ภายใต้งาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน พร้อมเปิดรับพนักงานมากกว่า 3,000 อัตรา

ไทย สมายล์ กรุ๊ป เปิดตัวแคมเปญ Hob Card เพื่อตอบโจทย์คนเดินทาง ในงาน Job ExpoThailand 2023 ภายใต้งาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน พร้อมเปิดรับพนักงานมากกว่า 3,000 อัตรา
วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 14.30 น. ณ บริเวณเวทีกลาง Hall EH 100 -102 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานครนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 โดยมีนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ ปลัดกระทรวงแรงงาน นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ร่วมพิธีเปิด ท่ามกลางผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีเครือข่ายที่ร่วมกันจัดงาน
นายสุรชัย ชัยตระกูลทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้กล่าวเปิดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ว่า จากสถานการณ์ปัจจุบันของประเทศไทยที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในการพัฒนาหลายมิติ และการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ถือเป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อโครงสร้างพื้นฐานและระบบเศรษฐกิจยุคใหม่ โดยเฉพาะในภาคแรงงานที่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ จุดมุ่งหมายของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ในวันนี้ เป็นการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยการพัฒนาแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคบริการและท่องเที่ยว ทำให้คนในวัยแรงงานสามารถทำงานได้ในภูมิลำเนาของตนเอง นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างพื้นฐานที่อำนวยความสะดวกต่อการทำงานและเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ทำให้วัยแรงงานได้รับการยกระดับจากผู้ใช้แรงงาน เป็นผู้ใช้พลังสมอง ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก ทำให้ประชาชนทุกช่วงวัยและทุกคนอยู่อาศัยร่วมกันในประเทศอย่างมีความสุขที่ยั่งยืน มีทักษะในการทำงาน มีอาชีพ มีรายได้ที่มั่นคง ยั่งยืน และในขณะเดียวกันก็มีภาครัฐที่ทำงานเพื่อประชาชนอย่างสุจริต โปร่งใส่ และใส่ใจการบริการทำงานรวดเร็ว
ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ได้กล่าวรายงานว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงาน JOB EXPO THAILAND 2023 ภายใต้ธีมงาน “คนไทยมีงานทำ คนหางาน งานหาคน” เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีงานทำของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่  ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทหารเตรียมปลดประจำการ ผู้พ้นโทษ ผู้ว่างงาน และทุกคนที่ประสงค์มีงานทำ มีรายได้ โดยส่งเสริมการมีงานทำ และการจ้างงาน ยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน ด้วยการเร่งรัดและผลักดันการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ กระตุ้น ส่งเสริม รักษาการจ้างงาน รวมถึงบริการจัดหางานออนไลน์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้กลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายมากขึ้น
สนับสนุนการรับงานไปทำที่บ้านแก่ผู้ว่างงาน โดยเน้นในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานทั้งแรงงานในระบบและนอกระบบ สอดคล้องกับกิจกรรมภายในงาน ที่ประกอบด้วย กิจกรรมเทิดพระเกียรติศาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โครงการจิตอาสา 904 (โคก หนอง นา) กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดทำฐานช่องทางรวบรวมข้อมูลการจ้างงานและการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ด้วย Platform ไทยมีงานทำ กิจกรรมนัดพบแรงงานด้วยการนำตำแหน่งงาน จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมารองรับความต้องการมีงานทำของประชาชน กิจกรรมสร้างงาน พัฒนาอาชีพ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประชาชนให้ก้าวไปสู่การเป็น Start Up และการเป็นเจ้าของกิจการ
ด้านนางสาวกุลพรภัสร์ วงศ์มาจารภิญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า งาน JOB EXPO Thailand  2023 ซึ่งกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานจัดขึ้น กลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป ผู้ให้บริการรถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 100% ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีงานทำ และเข้าถึงพบปะกับนายจ้างได้โดยตรง  เป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป นอกจากเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว การใส่ใจและส่งเสริมบุคลากรในองค์กรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข จะช่วยยกระดับองค์กรให้ก้าวขึ้นสู่องค์กรชั้นนำของประเทศ
ปัจจุบันกลุ่มไทย สมายล์ กรุ๊ป มีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้ากว่า 3,100 คัน และเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้า 45 ลำ  ทำให้มีความต้องการผู้ที่จะมาเป็นครอบครัวเดียวกันจำนวนมากกว่า 3,000 อัตรา ซึ่งภายในงานได้เปิดรับสมัครในหลายตำแหน่ง ทั้งกัปตันเมล์ หรือพนักงานขับรถ , พนักงานบริการบนท่าเรือ,นายท้าย,ช่างเครื่อง, วิศวกรซ่อมบำรุง, พนักงานธุรการ เป็นต้น พร้อมรับเงินเดือนสูงถึง 30,000 บาท สำหรับภายในบูท ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริม แคมเปญ Hob Card
ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ โดยแคมเปญ “Hob Card Daily Max Fare” เป็นการเดินทางไม่จำกัดเที่ยว ไม่จำกัดสายตลอด วัน จ่ายสูงสุด 40 บาท ง่าย สะดวด และประหยัด รถต่อเรือ จ่ายสูงสุดไม่เกิน 50 บาท พร้อมจัดทีมงานและบุคลากรให้กับผู้สนใจที่สมัครงานได้พบปะ พูดคุย และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทันที
ผู้ที่สนใจอยากมาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวไทย สมายล์ กรุ๊ป ที่จะประสบความสำเร็จและเติบโตไปด้วยกันกับบริษัทฯ สามารถติดต่อได้บูธ B12 Hall 100 ตั้งแต่ 8-10 มิ.ย. 2566
ณ ไบเทค บางนา

Related posts